Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Mapy

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Mapy > Tištěné mapy > Mapy 1 : 25 000

Mapy v měřítku 1 : 25 000

Česká geologická služba nabízí podrobné mapy v měřítku 1 : 25 000. Projekt geologického mapování v této úrovni podrobnosti dosud probíhá. Aktuální seznam vydaných map naleznete v listokladech níže. U dalších tematických map 1 : 25 000 mapování již skončilo a jsou tak vymapované některé oblasti, na které se zaměřovaly projekty, v rámci nichž mapy vznikaly. K mapovým listům této edice jsou také knižně vydávány vysvětlivky, které velmi detailně popisují geologickou stavbu území mapového listu i z hlediska dílčích geologických disciplin (inženýrská, ložisková geologie aj.).

Geologické mapy 1 : 25 000

Detailní geologické mapování v měřítku 1 : 25 000 bylo zahájeno již roku 1970 a probíhalo do počátku 90. let a po dokončení edice map 1 : 50 000 v roce 1998 bylo opět obnoveno. Mapuje se v oblastech, jejichž zpracování požaduje především státní správa. Prioritními oblastmi jsou zejména území městských a průmyslových aglomerací a velkoplošná chráněná území, nebo oblasti vybrané z hlediska potřeb řešení geologické stavby území ČR a potřeb podrobnějších geologických map pro účely státní geologické služby. Od roku 1998 jsou informace získané v průběhu geologického mapování ukládány do komplexního Geografického informačního systému GEOČR 25. Digitalizované základní geologické mapy 1 : 25 000, tvořící geovědní vrstvu GeoČR 25, jsou základem budované Národní geologické mapové databáze ČR. Mapy vyšly také nascanované na interaktivním DVD (odkaz do obchodu níže). Projekt Základní a účelové geologické mapování ČR 1 : 25 000 navazuje na sestavené a většinou i vytištěné geologické mapy 1 : 25 000 produkované Českým geologickým ústavem v období od r. 1970 do počátku 90. let.

Obchod Listoklad Mapový server

Geologické mapy – odkryté 1 : 25 000

Geologické mapy odkryté znázorňují geologickou stavbu území mapového listu pod kvartérními uloženinami. Znázorńují rozšíření předkvartérních geologických těles na povrchu a interpretaci jejich rozšíření pod kvartérním pokryvem a průmět tektonických prvků na zemský povrch a jejich interpretaci na odkrytý povrch.

Listoklad

Mapy ložisek a prognóz 1 : 25 000

Mapy zobrazují celkové regionální rozmístění ložisek nerostných surovin, zásob a ploch s ověřenými prognózními zdroji. Poskytují informace o surovinové využitelnosti oblasti v současnosti i budoucnosti, o přetváření krajiny v důsledku těžby nerostných surovin, zásob a ploch a zátěžích životního prostředí.
Některé mapy nerostných surovin od roku 2002 jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Obchod Listoklad

Mapy geofaktorů životního prostředí 1 : 25 000

Mapa geofaktorů životního prostředí obsahuje údaje, které mohou sloužit jako doplňující podklady potřebné k ochraně životního prostředí, při územním plánování, návrhu strategického rozvoje daného území, plánování výstavby atd. K takovým údajům patří základní charakteristika geologického podloží, informace o výskytu nerostných surovin, o existenci a stavu vodních zdrojů atd.
Některé mapy geofaktorů od roku 2010 jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Inženýrskogeologické mapy 1 : 25 000

Mapy podávají informace o inženýrskogeologických poměrech především v sídelních regionálních aglomeracích a městských regionech. Jsou určeny pro oblastní, tak i pro územní plánování. Pomáhají při výběru místa pro využití území (např. výstavbu, ukládání odpadů apod.). Podávají informace o změnách, které mohou vyvolat plánované zásahy do životního prostředí, a naopak, jaký vliv budou mít přírodní poměry na inženýrská díla, a to jak v době jejich výstavby, tak i po dobu jejich provozu.

Obchod Listoklad

Vysvětlivky k mapám 1 : 25 000

Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map 1: 25 000 byly vydány pouze k části mapových listů. Jedná se o brožury, které ke konkrétnímu mapovému listu poskytují podrobné informace nejen z geologie, ale i další odvozených disciplín jako je hydrogeologie, ložisková geologie apod. Instrukce K využití souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů poskytují podrobné informace, co mapy obsahují a k jakému účelu byly vytvořeny, včetně výkladu termínů použitých v legendách jednotlivých map. Elektronická verse vysvětlivek je v digitálním archivu (odkaz níže).

Obchod Listoklad Digitální archiv

ikonka souborů Soubory
ikonka odkazů Odkazy
Mapa roku 2013 pro ČGS

Reportáž na YouTube

ikona Mapový server
Online obchod

nabízí geovědní mapy, knihy a další publikace.

Prodejna

geovědních publikací a map ČGS.

Mapový fond archivu ČGS

jeden z největších mapových fondů v ČR.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429220
fax: +420 543 212 370
zuzana.krejci@geologycz
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089433
fax: +420 257 531 376
patrik.fiferna@geologycz