Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Mapy

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Mapy > Tištěné mapy > Geologické mapy - zahraniční

Geologické mapy - zahraniční

Zahraniční geologické mapy vznikly v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky realizované Českou geologickou službou v gesci Ministerstva životního prostředí. Cílem České republiky v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) je v souladu s úsilím mezinárodního společenství přispět k omezení chudoby v méně vyspělých částech světa. ZRS ČR je realizována prostřednictvím rozvojových projektů, humanitární pomoci, pomoci uprchlíkům, oddlužení nejchudších zemí a finančními příspěvky na rozvojovou agendu mezinárodních organizací.

Česká geologická služba se k tomuto úsilí záhy aktivně přihlásila a od roku 1997 se účastní řady projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR v nejrůznějších částech světa. Projekty jsou zaměřeny především na:

  • geologické mapování a regionálně geologický výzkum s vyhledáváním indicií nerostných surovin (Nikaragua, Mongolsko, Zambie);
  • posouzení geologických rizik, konkrétně seizmické a vulkanické aktivity, sesuvů půdy, eroze nebo záplav (Střední Amerika, Peru);
  • ložiskový výzkum, včetně zhodnocení ekonomického potenciálu vybraných oblastí (Zambie, Namibie, Burkina Faso);
  • antropogenní vlivy na životní prostředí (Burkina Faso, Zambie, Namibie).

Dále spolupracuje na projektech ve Vietnamu, Afghánistánu a Etiopii. Přímo do ZRS nespadají projekty v Íránu – jde o kontrakt mezi ČGS a Íránskou geologickou službou – a v Antarktidě, zdejší aktivity jsou výzkumným a vývojovým projektem v rámci Resortního programu výzkumu v působnosti MŽP.

Map of the Nicaraguan Volcanic Chain 1 : 200 000

P. Hradecký, J. Šebesta

Geologická mapa 1 : 200 000 je syntézou podrobných prací, které čeští geologové uskutečnili v pacifické zóně Nikaraguy v letech 1997-2001. Geologická stavba pacifické zóny je výsledkem vulkanické aktivity od pliocénu po recent, přičemž šest vulkánů je stále činných. Doplňující geomorfologická mapa zobrazuje nejvýznamnější genetické formy reliéfu jako výsledek mladé exogenní a endogenní aktivity. Získaná data spolu s geologickými informacemi přispěla ke zhotovení výsledných map přírodních nebezpečí, jež byly předány nikaragujským vládním úřadům a odborným institucím. Za kartografické zpracování získala mapa 3. místo v prestižní mezinárodní soutěži Map Gallery v San Diegu v roce 2006.

Geological map of the Trans-Altay Gobi 1 : 500 000

P. Hanžl, Z. Krejčí

Trans-Altajská Gobi je odlehlá pouštní oblast situovaná v jihozápadním cípu Mongolska podél hranice s Čínskou republikou. Velká část Trans-Altajské Gobi náleží chráněnému území „Velká rezervace Gobi“ založené v roce 1975. Tato oblast je unikátní nejen z hlediska faunistického a botanického, ale jedná se rovněž o území zjímavé z pohledu geologického. Dlouhodobá geologická spolupráce mezi Mongolskou republikou a bývalou Československou republikou začala v padesátých letech dvacátého století, ale na začátku devadesátých let byla v důsledku politických změn přerušena. Znovuobnovena byla v roce 1997 v rámci projektů Mezinárodní rozvojové spolupráce České republiky. Jedním z prvních projektů této nové éry spolupráce byl projekt realizovaný společností GEOMIN Jihlava v letech 1999 – 2003 za účasti pracovníků České geologické služby. Projekt byl zaměřen na geologické mapování a geochemický průzkum Trans-Altajské Gobi v měřítku 1 : 200 000. Mapa Trans-Altajské Gobi v měřítku 1 : 500 000 je jedním z výsledků tohoto projektu. Mapa vydaná v roce 2008.

Environmental-geochemical Atlas of the Central-northern Part of the Copperbelt Province of Zambia

B. Kříbek, V.Majer, I. Nyambe

Geochemicko-environmentální atlas přináší výsledky několikaletého zkoumání antropogenně silně kontaminované oblasti Zambie. Provincie Copperbelt je jedna z devíti provincií v Zambii, kde se nachází významná ložiska měděných rud. Při komplexním výzkumu byly sledovány obsahy vybraných těžkých kovů a síry v řečištních sedimentech,povrchových vodách, ve dvou půdních horizontech a ve vybraných zemědělských plodinách – manioku, batátovníku a kukuřici v oblasti silně postižené těžbou a zpracováním měděných a kobaltových rud. Účelové mapy umožňují stanovit rozsah postižení životního prostředí těžbou rud a mohou sloužit jako podklad pro územní plánování a stanovení priorit sanačních a rekultivačních prací. Zjištěné údaje názorně dokumentuje třicet barevných map, z nichž zejména mapy věnované poměru kontaminace v povrchové a hlubší vrstvě půdy a koeficientu průmyslového znečištění mají velkou vypovídací hodnotu.

Obchod

ikonka souborů Soubory
ikonka odkazů Odkazy
ikona Mapový server
Ikona košíku k prolinku na stránky online obchodu Online obchod

nabízí geovědní mapy, knihy a další publikace.

Prodejna

geovědních publikací a map ČGS.

Mapový fond archivu ČGS

jeden z největších mapových fondů v ČR.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089433
patrik.fiferna@geologycz