Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu
PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Mapy > Mapový archiv ČGS > Sbírka tištěných a rukopisných map

Sbírka tištěných a rukopisných map

Mapový archiv České geologické služby shromažďuje nejrozsáhlejší sbírku geovědních map v České republice, kterou tvoří celkem 66 000 položek dokumentujících území České republiky, ale i zahraničí. Tento obsáhlý soubor je z velké části digitálně zpracovaný a je dostupný v podobě on-line náhledů pomocí aplikace mapového serveru Digitální mapový archiv nebo je přístupný i v papírové podobě v centrální badatelně ČGS v Kostelní 26, Praha 7.

Mapový fond archivu ČGS uchovává rovněž rukopisné mapové dokumenty (mapy, legendy, pasporty, stratigrafické kolonky a další), především jako výstupy vlastních úkolů a projektů ČGS.

Zahraniční mapy

Větší část mapového fondu tvoří tištěné mapy a vysvětlivky ze zahraničí (asi 60%). Jedná se o mapy zobrazující geovědní poznatky z území 183 zemí celého světa. V největším počtu jsou zastoupeny mapy evropských států (jako např. Německa, Rakouska, Slovenska, Polska a další), z dalších kontinentů jsou to téměř všechny státy celé Ameriky, dále Asie, Austrálie a Afriky.

Fond zahrnuje i mapové výstupy zahraničních projektů našich geologů, jako např. mapy Mongolska, Nikaragui, Kostariky, Zambie a další. Kromě geovědních map lze ve fondu najít i mapy jiného obsahu, např. mapy archeologické, mapy topografické, turistické, satelitní, některé vojenské mapy, mapy měst a mapy s geologií Antarktidy, Arktidy, Aljašky, ale i Sahary a také mapy mapující povrch planety Mars.

Mapy z území České republiky

Mapy vztahující se k České republice a nebo dříve k Československu, tvoří menší, leč významnou část mapového fondu (zhruba 40%). U českých map jsou zastoupeny především tištěné mapy, ale vlastníme i menší sbírku rukopisných map, terénních podkladů s doprovodným materiálem, které vznikly především jako výstupy vědecké činnosti ústavu v minulosti, ale i v současnosti. Nejvíce jsou zastoupeny mapy geologické, kvartérní, mapy ložisek nerostných surovin, dokumentačních bodů, půdní mapy a další.

Nejstarší mapy v mapovém fondu ČGS

Nejstarší mapou, kterou archiv ČGS vlastní jako originál, je mapa z roku 1835. Jedná se o tištěnou geologickou mapu Království českého a přilehlých oblastí, ručně vybarvenou. Tato mapa byla objevena v rukopisných poznámkách psaných v kurentu středoškolským profesorem a chemikem A. Preiningerem. I když je mapa přisuzovaná A. Preiningerovi, jeho autorství však nebylo doposud jednoznačně prokázáno. Dalším unikátem je mapa Geognostische Charte von Böhmen od Franze Riepla z roku 1819. Jedná se o černobílý tisk mapy zachycující celý Český masív, kde jsou vyznačeny petrografické formace, mapa je ručně kolorovaná a obsahuje rukopisné doplňky v legendě.

Výstupy z mapového fondu formou publikací

Pracovníci archivu se věnují historii vývoje geologických věd a geologického mapování dlouhodobě a kromě zajímavé sbírky kopií unikátních starých geovědních map (J. Jirasek, oba Reussové, C. Raumer, J. Jokély, F. Foetterle, J.E. Hibsch a další) se podílejí i na vzniku řady výstupů s historickou tématikou (interaktivní DVD, České středohoří J.E. Hibsche, projekt VISEGRAD a další).

Soupis historických map z území ČR do roku 1918

Publikace Josefa Beneše z roku 1996 přináší ucelený přehled dostupných geologických a některých tematických druhů map z území dnešní České republiky, které byly publikovány do roku 1918. Soupis starých map je tvořen přehlednými mapami Čech, Moravy a Slezska a Českých zemí zobrazených jako celek, současně je doplněn mapami menších územních oblastí a příhraničními územími s přesahem do Českých zemí. Soupis je doplněn autorským, místním a chronologickým rejstříkem. Součástí je i soupis překladů místopisných názvů v titulech mapových dokumentů do dnešní podoby. V obrazové části, na konci publikace, je 16 reprodukcí vybraných map. Formát publikace A4.

Geologické mapy Českého středohoří Josefa Emanuela Hibsche

Publikace autorů A. Čejchanové a V. Cajze z roku 2009 je tvořena kvalitními reprodukcemi (600dpi) 22 starých geologických map Josefa Emanuele Hibsche ve formátu A3 (původní měřítko jednotlivých map je 1:25 000 a součástí je i přehledná mapa celé oblasti v měřítku 1:100 000). Trojjazyčný (česko/německo/anglický) text doplňuje na několika stranách mapové reprodukce a všímá si stručně CHKO České středohoří. Text, kromě přehledné biografie J.E. Hibsche, nastiňuje stručný přehled geologického mapování oblasti jednak v době autora, ale všímá si i odkazu pro jeho současné pokračovatele. Text je obohacen množstvím dobových a žánrový fotografií, které se vztahují jednak k mapovým listům a nebo přímo vybraným lokalitám. Celý soubor je vložen do otevíratelných desek. Záměrem publikace je přiblížit veřejnosti, a to nejen odborné, unikátní souborné mapové dílo tohoto významného česko-rakouského geologa z konce 19 stol. a až poloviny 20 stol., vztahující se k oblasti Českého středohoří. Vydání kompletního mapového díla má též významný dopad pro popularizaci geovědních oborů.

Geologické mapy Evropy (1780-1918)

Tento trojjazyčný (česko/slovensko/anglický) DVD-ROM volně navazuje a vychází z publikace J. Beneše z roku 1996 a snaží se interaktivní formou přiblížit 385 samostatných map, 182 mapových příloh a dalších doplňkových textů, vysvětlivek a grafických příloh. Součástí jsou i stručné životopisy většiny autorů zobrazených map a jejich 62 dostupných portrétů. Zobrazené mapy pocházejí především z fondů archivu a knihovny ČGS, dále ze sbírek 10 institucí z ČR a Slovenska (Národní knihovna ČR, Národní muzeum, Státny ústredny banský archiv v Banskej Štiavnici a další) a několik map bylo zapůjčeno i ze soukromé sbírky. Mapy pokrývají především území dnešních Čech, Moravy a Slezska (448), dále Slovenska (120 map), ale i přilehlých příhraničních území v rámci dnešní Evropy (35 map). Toto DVD-ROM je určeno pro sběratele krásných map, zájemce o historii geologických oborů a historii obecně, z řad laické i odborné veřejnosti.

Česká geologická služba – sekce Mapy

Geologické mapy Evropy (1780-1918) Geologické mapy Evropy (1780-1918)

DVD starých map s geologickou tématikou.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742204
katarina.cerna@geologycz