Důležité upozornění: Instalací, kopírováním nebo jiným použitím produktu "Geologické mapy Evropy (1780 - 1918) se zaměřením na území České republiky a Slovenské republiky" (dále jen “Geologické mapy”) vyjadřujete souhlas s následujícími licenčními podmínkami:

I. Preambule

Práva duševního vlastnictví k produktu “ Geologické mapy ” náležejí vydavatelům: Česká geologická služba a Štátný geologický ústav Dionýza Štúra

II. Rozsah licence

Udělením licence k užití produktu “ Geologické mapy ” vzniká uživateli pouze nevýhradní a nepřenosné právo produkt “ Geologické mapy ” užívat. Uživateli nevznikají jakákoli vlastnická či jiná obdobná práva k produktu “ Geologické mapy ”.

Uživatel dále není oprávněn produkt “ Geologické mapy ” ani jeho jednotlivé části kopírovat, překládat, upravovat, rozšiřovat, dekompilovat, napodobovat, modifikovat nebo provádět zpětné konstruování produktu, ani není oprávněn povolit provádění takových činností třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu vydavatelů. Uvedené se v plném rozsahu vztahuje i na dokumentaci distribuovanou spolu s produktem “ Geologické mapy ”.

III. Autorská práva

Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k produktu “ Geologické mapy ”, včetně dalších dokumentů distribuovaných spolu s produktem “ Geologické mapy ”, nadále přísluší vydavatelům (viz I.) a nejsou poskytnutím licence za podmínek touto smlouvou stanovených dotčena.

Uživatel není oprávněn cokoli odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních, vlastnických či jiných označení umístěných nebo uložených na produktu “ Geologické mapy ” nebo jakékoli jeho části či dokumentaci distribuované spolu s produktem. Uživatel se zavazuje informovat vydavatele o případném porušení autorských práv, jakož i jiných práv duševního vlastnictví spojených s produktem “ Geologické mapy ”, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

Vydavatelé si vyhrazují právo provádět technické úpravy a opatření za účelem autorskoprávní ochrany produktu “ Geologické mapy ”.

Tato smlouva bude vykládána v souladu s platnými zákony České republiky.