Vážení přátelé

Dostává se Vám do rukou CD věnované památce našeho kamaráda a kolegy Viktora Höschla. Zahynul při leteckém geofyzikálním průzkumu, uprostřed tvůrčí práce, bez níž by dílo, které Vám předkládáme, nemohlo vzniknout.

Viktor byl u zrodu myšlenky využít současné technologie a existující mapy České republiky 1 : 500 000, spojit je do jednoho digitálního atlasu, umožnit jejich vzájemnou spolupráci a získat tak zdroj informací vyšší vypovídací hodnoty, než mohou podat mapy samostatné. Viktorův duch přírodovědce a profesionála zásadním způsobem ovlivnil vznik tohoto CD. Nadchl ke spolupráci řadu organizací, které svedla ke společném projektu zajímavá myšlenka.

CD umožňuje porovnávání map zobrazujících různými metodami geografický povrch celého regionu ČR - mapy topografické, výškopisné, satelitní, krajinného pokryvu, i map poskytujících informace geologické a geofyzikální - mapy geologické, minerálních vod, metalogenetické, radiometrické, radonového rizika, magnetometrické a gravimetrické.

Každá z map je cenným zdrojem informací o území ČR. Zobrazuje povrch specifickými metodami, z jiného pohledu. Informace, které jednotlivé mapy poskytují, nejsou na CD uloženy izolovaně. Softwarové zpracování umožňuje kombinovat zobrazení informací, obsažených v jednotlivých mapách. Mapy jsou navzájem provázány množstvím závislostí, které umožňuje vnímat grafická forma mapy. Tak např. radiometrie je ovlivňována kvalitou hornin, kterou vyjadřuje geologická mapa. Radiometrie přímo souvisí s radonovým rizikem. Kvalita hornin ovlivňuje ale i gravimetrii, magnetometrii a morfologii, kterou zas zachycují topografické a satelitní mapy, které navíc umožňují na ostatních mapách lokální orientaci.

Máte mimořádnou příležitost srovnávat data odrážející přírodní poměry z různých pohledů a sledovat jejich vztahy a zákonitosti s použitím GIS technologií, které toto CD využívá. Přejeme Vám zajímavé chvíle při tvůrčí práci s daty, vzniklými díky obětavé práci mnoha generací geologů, geofyziků, geodetů, kartografů a řady dalších profesí. Mapy představují unikátní kolekci obrovského množství měření a dat získaných pozemním, satelitním a leteckém průzkumu.

Mapy jsou prezentovány většinou ve vektorovém formátu, pouze Gravimetrická mapa, Digitální výškopis a Družicová mapa jsou rastrové.

Všechny mapy jsou v souřednicové soustavě JTSK a S42, vektorové mapy i v geografických souřadnicích.


K vydání CD s mapami ČR s rozlišením odpovídajícím měřítku 1 : 500 000 se spojily následující organizace:

Český geologický ústav - Geologická mapa, Radiometrická mapa, Mapa radonového rizika, Geomagnetická mapa, Metalogenetická mapa, Mapa minerálních vod, redakce CD

Geofyzika, a. s. - Gravimetrická mapa, Digitální výškopis

GISAT - Družicová mapa, Mapa krajinného pokryvu

Zeměměřický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, ARCDATA Praha, s. r. o. - Topografická mapa

PICODAS Praha, s. r. o. - tvorba GIS části CD

Ministerstvo životního prostředí umožnilo vydání díla finanční podporou technického zpracování a vylisování CD

Internet servis, a. s., vytvořil design úvodní stránky a HTML celého CD.

Grafické studio "AMOS" připravilo tiskové podklady pro obal CD..

CD bylo vylisováno v Gramofonových závodech v Loděnici.

Za autorský kolektiv
Jan Zoubek,
Český geologický ústav, 1998