1. Formát dat

Data jsou uchována v GIS formátech firmy ESRI. Vektorová data jsou uložena ve formátu ESRI Shape File. Rastrová data jsou ve formátu TIFF. Připojená tabelární data jsou uchována jako soubory DBF (pro shape file).

2. Souřadnicové systémy

Výchozím souřadnicovým systémem je systém -S-JTSK (3. Kvadrant – prohozeny souřadnice x a y se zápornými hodnotami). Geografická data jsou též transformována do systému S-42. Pro snazší spojení databáze s daty z okolních států nebo z celé Evropy jsou rovněž uložena v zeměpisných souřadnicích (mimo rastrové mapy).

3. Uložení dat

V kořenovém adresáři je adresář DATA a ten je rozdělen na podadresáře podle nabízených souřadnicových systémů: S42, JTSK a GEOGRAF (zeměpisné souřadnice).
Data z CD disku je možno číst na platformách Windows, DOS i UNIX.

4. Kódové stránky

Tabelární data jsou uložena v kódové stránce Windows 1250.

Přehledný obsah databáze


1. Geologická mapa

popis : plochy geologických jednotek a linie zlomů
grafická reprezentace : plocha, linie
geometrický typ : polygon, linie
coverage :
shape file : geologie, zlomy
vstup : vektorizace
atributy :

JménoPopistyppočet místnabývané hodnoty
Horninytyp horninC120 
zlomy_idtyp zlomuN11 -zjištěná tektonická linie
2 -předpokládaná tektonická linie


2. Radiometrická mapa

popis : plochy a izolinie přírodní radioaktivity hornin na zemském povrchu grafická reprezentace: plocha, linie geometrický typ: polygon, linie
coverage: shape file: radiom izol_rad vstup: vektorizace atributy:
JménoPopistyppočet míst
VyskaPrůměrná hodnota dávkového příkonu gama-záření hornin 1 m nad zemským povrchem v nGy/h mezi izoliniemiN4
att6Hodnota izolinie dávkového příkonu gama-záření hornin 1 m nad zemským povrchem (v nGy/h)N4


3. Geomagnetická mapa

popis: plochy a izolinie hodnot geomagnetického pole
grafická reprezentace: plocha, linie
geometrický typ: polygon, linie
coverage:
shape file: magnetik, izol_mag
vstup: vektorizace
atributy:

jménoPopistyppočet míst
vyskaPrůměrná hodnota geomagnetického pole mezi izoliniemi v nTN11.2
att6hodnota izolinie geomagnetického pole v nT N5


4. Gravimetrická mapa

popis: rastrový obraz gravimetrického pole
soubory:
GRAVI.TIF - vlastní mapa
GRAVI.TFW
GRAV_LEG.TIF – legenda
GRAV_LEG.TFW
GRAV_LEG.SHP - popis legendy


5. Mapa minerálních vod

popis: Hydrogeologické struktury, oblasti označující chemismus vod, geoizotermy, oblasti s lokálním výskytem minerálních vod a dokumentační body grafická reprezentace: plochy, linie, body
geometrický typ: polygony, linie, body
coverage:
shape file:
H_STRUC
H_CHEM
IZOTERMY
LOKALNI
H_BODY

vstup: vektorizace
atributy:
shape fileJméno atributupopistyppočet míst
H_STRUCH_strtyp hydrogeologické strukturyC114
 Regionjméno regionální hydrogeologické strukturyC50
 Utvarygeologický útvarC50
H_CHEMProvinciehydrochemické provincieC135
 Genezepůvod vodC40
 Chemizmuschemické složení vodC90
IZOTERMYTeplotateplota geoizotermy v hloubce 1000 m pod povrchem (°C)C3
LOKALNILokalnityp minerální vodyC8
H_BODYNAZEVnázev hydrogeologické strukturyC50
 INDEXindex strukturyC12
 LOKALITAjméno lokalityC30
 NAZEVZnázev,popis zdrojeC50
 POCETpočet zdrojů na lokalitěC5
 ROK_VRTUrok vrtání vrtuC10
 HLOUBKAhloubka zdroje od terénuC10
 ZACHYCENzpůsob zachyceníC15
 MOCNOSTmocnost kolektoruC15
 HL_ZACHYTUhloubka záchytného úseku od do (m)C30
 LITOLOGIElitologie kolektoruC50
 GEOL_VEKgeologické stáří kolektoruC30
 STAT_HLADstatická hladina od terénu +- mC10
 DYNAM_HLADdynamická hladina od terénu +- mC10
 VYDATNOSTcelková vydatnost lokality (l/s)N10.2
 JED_VYDATjednorázová vydatnost zdroje (l/s)C20
 C_PLYNUcelkové množství plynů (ml/l)N10.2
 T_PLYNUdistribuce plynu ve voděC15
 N2obj. %N6.2
 CO2PLYNobj. %N6.2
 O2obj. %N6.2
 ARobj. %N6.2
 CH4obj. %N6.2
 H2obj. %N6.2
 MNOZcelkové množství nekyselých plynůN10.2
 T_PLYNU_Ndistribuce nekyselých plynůC15
 N2_Nobj. %N6.2
 CO2PLYN_Nobj. %N6.2
 O2_Nobj. %N6.2
 AR_Nobj. %N6.2
 CH4_Nobj. %N6.2
 H2_Nobj. %N6.2
 CELK_MINERcelková mineralizace (g/l)N6.2
 NAmg/lN8.2
 Kmg/lN8.2
 MGmg/lN8.2
 CAmg/lN8.2
 CLmg/lN8.2
 SO4mg/lN8.2
 HCO3mg/lN8.2
 NO3mg/lN4.1
 NA_Vmval/lN8.2
 K_Vmval/lN8.2
 NA_K_Vmval/lN8.2
 MG_Vmval/lN8.2
 CA_Vmval/lN8.2
 LI_Vmval/lN8.2
 FE_Vmval/lN8.2
 CL_Vmval/lN8.2
 SO4_Vmval/lN8.2
 HC03_Vmval/lN8.2
 NO3_Vmval/lN8.2
 NAK_14> 1 mval %N8
 NA_14> 1 mval %N8
 K_14> 1 mval %N8
 MG_14> 1 mval %N8
 CA_14> 1 mval %N8
 NH4_14> 1 mval %N8
 FE_14> 1 mval %N8
 CL_14> 1 mval %N8
 SO4_14> 1 mval %N8
 HCO3_14> 1 mval %N8
 F_14> 1 mval %N8
 SR_14> 1 mval %N8
 LI_14> 1 mval %N8
 NO3_14> 1 mval %N8
 FE_Sspecifická složka mg/lN7.2
 MN_Sspecifická složka mg/lN7.2
 AS_Sspecifická složka mg/lN7.2
 SR_Sspecifická složka mg/lN7.2
 ZN_Sspecifická složka mg/lN7.2
 CU_Sspecifická složka mg/lN7.2
 F_Sspecifická složka mg/lN7.2
 J_Sspecifická složka mg/lN7.2
 BR_Sspecifická složka mg/lN7.2
 HBO2_Sspecifická složka mg/lN7.2
 H2SIO3_Sspecifická složka mg/lN7.2
 RN_Sspecifická složka mg/lN7.2
 C02mg/lC5
 H2Smg/lC5
 PHpHN5.2
 TEPLOTAteplota vody povrchová °CN5.1
 TEPL_LOKteplota vod na lokalitě °CC12
 TEPL_VZDUprůměrná roční teplota vzduchu °CC10
 ZDROJ_INFOzdroj informací ( autor,rok )C50
 CISLO_ROZBč. rozboru. ( rok, laboratoř, plyn,voda)C50
 VYUZITIsoučasný způsob využitíC20


6. Mapa radonového rizika

popis: body označující plochy měření radonu a plochy označující převažující kategorie radonového rizika z podloží
grafická reprezentace:
body,plochy
geometrický typ: body,polygon
coverage:
shape file:
KAT1
KAT2
KAT3
RIZIKO
vstup: vektorizace
atributy:

shape filejménopopistyppočet míst
rizikoradonpřevažující kategorie radonového rizika z podložíN20.5
 katpopispopis kategorie radonového rizikaC50
 hodnoty_rnobvyklý rozsah hodnot radonu v kBq*m-3C65
kat1, 2 , 3Cmapyčíslo listu geologické mapy 1:50 000N5
 Lokalitajméno lokalityC20
 Rnprumprůměrná hodnota naměřeného radonu v kBq*m-3N6.1
 Rnmaxmaximální naměřená hodnota radonu v kBq*m-3N6.1
 Katvysledvýsledná kategorie radonového rizika z podložíN3
 Meriljméno organizace, která měření provedlaC15


7. Metalogenetická mapa

popis: ložiska rudních surovin a některých vybraných nerudných surovin a prostorové rozmístění jednotlivých genetických typů rudních surovin a některých vybraných nerudných surovin
grafická reprezentace:
body, linie
geometrický typ: body, linie
coverage:
shape file:
METAL
RAJONY
vstup: vektorizace
atributy:
shape filejménopopistyppočet míst
METALStaristadia vzniku rudních akumulací a příslušnost k určitému metalogenetickému cykluC100
 Hloubkahloubka zastižení zrudnění v metrech pod povrchemC10
 RudarudaC190
 Typgenetický typ ložiskaC10
 Tvartvar ložiskaC52
 Metamorfstupeň metamorfózy ložiskaC32
 Velikostvelikost rudní akumulaceC100
RAJONYJednotkypopis jednotlivých metalogenetických rajonůC65


8. Digitální výškopis

popis: rastrový obraz digitálního výškopisu

soubory:
VYSKY.TIF - vlastní mapa
VYSKY.TFW
VYSK_LEG.TIF - legenda
VYSK_LEG.TFW
VYS_LEG.SHP - popis legendy


9. Mapa krajinného POKRYVU

popis: mapa krajinného pokryvu zpracovaná na základě interpretovaných družicových snímků grafická reprezentace: plocha
geometrický typ: polygon
coverage:
shape file:
CZ_KRAJ
vstup: atributy:
jménopopistyppočet místnabývané hodnoty
tagpopis plochyC321. Urbanizované plochy (městská a průmyslová zástavba, doly, skládky ...)
2. Zemědělské plochy (orná půda, trvalé kultury, pastviny ...)
3. Lesy a přirozená vegetace (les, křoviny,
mokřiny ...)
4. Vody (vodní toky, vodní plochy)


10. Družicová mapa

popis: rastrový snímek z družice Landsat MSS, sestavený ze 3 spektrálních pásem - červené, modré a zelené

soubory:
DRUZICE.TIF
DRUZICE.TFW


11. TOPOGRAFICKÁ MAPA

Silnice

popis: dálnice, rychlostní komunikace a silnice
grafická reprezentace: osa mapové značky
geometrický typ: linie
coverage: silnice
shape file: silnice
zdroj: mapa ČR 1 : 500 000 a další
vstup: vektorizace
stav: 1998
atributy:

jménopopistyppočet místnabývané hodnoty
trida_siltřída komunikaceC1D - dálnice
R - rychlostní komunikace
1 - I. třída
2 - II. třída
o - ostatní komunikace

Vodní plochy

popis: plochy vodních nádrží a toků širších než 50 m
grafická reprezentace: plocha
geometrický typ: polygon
coverage: vody
shape file: vod_pl
zdroj: mapa ČR a Fyzickogeografická mapa 1 : 500 000
vstup: vektorizace
stav: 1996
atributy:
jménopopistyppočet místnabývané hodnoty
typ_vpltyp vodní plochyC1N - vodní nádrž
R- rybník
J - jezero
T - tok
nazevnázev vodní plochyC25text
nazev_v_tonázev protékajícího vodního tokuC20text
vyskanadmořská výška střední hladinyN4m

Vodní toky

popis: vodní toky do 50 m šíře a břehové čáry vodních ploch
grafická reprezentace: střed toku, obvod plochy
geometrický typ: linie
coverage: vody
shape file: vod_tok
zdroj: mapa ČR 1 : 500 000
vstup: vektorizace
stav: 1996
atributy:
jménopopistyppočet místnabývané hodnoty
nazevnázev tokuC30text
typ_vttyp vodního tokuC1T - volný tok
P- plavení kanál
K - ostatní kanál
U - podzemní tok
B - břehová linie

Pozn.:
orientace linií je shodná se směrem toku

Bažiny a rašeliniště

popis: plochy rašelinišť a bažin
grafická reprezentace: plocha
geometrický typ: polygon

coverage: baziny

shape file: baziny
zdroj: mapa ČR a Fyzickogeografická mapa 1 : 500 000
vstup: vektorizace
stav: 1996
atributy:
jménopopistyppočet místnabývané hodnoty
typ_baztyp zamokřeného územíC1B - bažina
R- rašeliniště

Plochy vybraných sídel

popis: plochy sídel přes 10 000 obyvatel
grafická reprezentace: plocha
geometrický typ: polygon
coverage: sidlap
shape file : sidlap
zdroj: mapa ČR 1 : 500 000
vstup: vektorizace
stav: 1996
atributy:
jménopopistyppočet místnabývané hodnoty
nazevnázev sídla, části obceC30text

Bodová sídla

popis: body sídel
grafická reprezentace: bod
geometrický typ: bod, anotace
coverage: sidlab
shape file: sidlab
zdroj: mapa ČR 1 : 500 000
vstup: vektorizace
stav: 1996
atributy:
jménopopistyppočet místnabývané hodnoty
nazevnázev sídla, části obceC30text
velkatvelikostní kategorie sídlaA24 - od 2 500 do 5 000 obyv.
5 - od 5 000 do 10 000 obyv.
6 - od 10 000 do 25 000 obyv.
7 - od 25 000 do 50 000 obyv.
8 - od 50 000 do 100 000 obyv.
9 - od 100 000 do 500 000 obyv.
10 - více než 500 000 obyv.
21 - části obcí bez určení velikosti
laznelázeňské místoC1L - léčebné lázně

Okresy, Kraje

popis: území administrativních jednotek
grafická reprezentace: plocha
geometrický typ: polygon
coverage: okrakr region: okresy
kraje60 (ve vymezení k 1.7.1960)
kraje00 (ve vymezení k 1.1.2000) shape file:
okresy
kraje60
kraje 00
zdroj
: vektorový soubor správních hranic 1 : 50 000 vstup: odvození
stav: 1. 1. 1998
atributy:
Jménopopistyppočet místnabývané hodnoty
okres/
kraj
kód okresu/
kraje
C4kód
Nazevnazev C20text

Zeměpisná síť

popis: poledníky a rovnoběžky po 1´
grafická reprezentace: linie
geometrický typ: linie
coverage: zemsit
shape file: zemsit
zdroj:
vstup: odvození
stav:
atributy:
Jménopopistyppočet místnabývané hodnoty
zem_sirkaseverní zeměpisná šířkaC6stupně, minuty
zem_delkavýchodní zeměpisná délkaC6stupně, minuty

Klad listů základní mapy 1 : 50 000

popis: klad listů základní mapy 1 : 50 000
grafická reprezentace: plocha listu
geometrický typ: polygon
coverage: kladzm50
shape file: kladzm50

zdroj: ARCDATA PRAHA vstup: souřadnice, odvození
stav: 1996
atributy:
jménopopistyppočet místnabývané hodnoty
zm50č. map. listu 1 : 50 000 C5kód