Úvodní stránka > Ceny & granty

Ceny a granty

Statut vypisovaných geologických soutěží a cen

Statut Ceny nejlepší studentské prezentace na Semináři ČTS
 • soutěže se mohou účastnit studenti všech geovědních oborů
 • v soutěži se hodnotí odborné příspěvky prezentované na semináři ČTS (přednášky i postery)
 • do soutěže mohou být přihlášeny všechny odborné práce týkající se geologických procesů
 • zveřejnění soutěže:
  • soutěž pro příslušný rok vyhlásí veřejně na semináři ČTS její předseda
  • vyhlášení soutěže je dále zveřejněno po celý rok na internetových stránkách ČTS.
  • do konce kalendářního roku jsou vedoucí všech pracovišť s oborem geologické vědy osobně obesláni dopisem či e-mailem se žádostí o zveřejnění probíhající soutěže daného roku na svém pracovišti
 • nejlepší příspěvek bude ohodnocen proplacením odborné literatury popřípadě finanční cenou do výše 3000 Kč.

 

Statut Ceny Radka Melky
 • cena je udělována za významnou publikaci vydanou během kalendářního roku předcházejícího Seminář ČTS
 • soutěže se mohou účastnit všichni autoři, kteří dosáhli v roce vydání publikace nejvýše 35 let bez ohledu na jejich členství v ČTS
 • zveřejnění soutěže:
  • soutěž pro příslušný rok vyhlásí veřejně na semináři ČTS její předseda
  • do konce kalendářního roku jsou vedoucí všech pracovišť s oborem geologické vědy osobně obesláni dopisem či e-mailem se žádostí o zveřejnění probíhající soutěže daného roku na svém pracovišti
 • za vydání publikace se považuje pouze předložení vytištěného separátu či publikace
 • o soutěže mohou být přihlášeny práce ze všech oborů geologických věd
 • do soutěže jsou přijímány pouze příspěvky publikované v recenzovaném časopise a se soutěžícím jako hlavním autorem, nebo knihy, kde je soutěžící autorem jedné či více kapitol
 • soutěžní články musí být předloženy v jedné kopii Mgr. Z. Venerovi (Česká geologická služba, Klárov 1, 118 21 Praha)
 • přijaté publikace budou vyhodnoceny anonymně sedmi nezávislými odborníky (budou vybráni radou ČTS) na základě bodové stupnice dle kritérií:
  • odborný přínos publikace
  • závažnost a původnost publikace
  • metodický přínos
  • podíl autora na zpracování
  • odborná úroveň časopisu (sborníku), kde byla práce otištěna
 • výbor ČTS si vyhrazuje právo cenu neudělit
 • udělení ceny je doprovázeno v roce 2008 finanční odměnou 500 Euro (věnováno ČTS a ...) a oceněním ve formě diplomu
 • výsledky jsou vyhlášeny na semináři ČTS.

 

Radek Melka Prize - 2007
 • the Prize will be awarded for an important geoscientific publication printed in 2007
 • all authors who not had reached the age of 35 can participate in the competition without their membership in the Czech Tectonic Studies Group
 • only offprints / printed publications will be admitted
 • only papers published in the reviewed journals and with the competitor as a first author or the author of one or more chapters in a book will be accepted
 • the competitor´s publication(s) must be delivered to Mgr. Zdenek Venera, Ph.D. (Czech Geological Survey, Klárov 3, 118 21 Prague 1) in 1 copy
 • deadline: to be announced
 • the financial award for the winner: 500 Euro (donated by CTSG and ...)

Sponsors of the Radek Melka Prize 2006

CTSG very appreciates the sponsorship of the Prize by IGS PAS (250 Euro).

Cestovní studentské granty

Podmínky pro udělení cestovních studentských grantů
Pozvánka
International Conference “SlovTec 08” - 6th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group “CETeG” & 13th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group “ČTS”
April 23–26, 2008, Upohlav, Slovakia
First Circular

Conference website