Tento web již není aktualizován. Nový český národní informační portál pro technologie zachytávání a ukládání CO2 naleznete na adrese http://www.geology.cz/ccs

CO2NET EAST

Novinky 2011

12-12-2011 0

Jarní škola CGS Europe zaměřená na geologické ukládání CO2

Projekt CGS Europe pořádá v termínu 12.-18. března 2012 v polském Leszcze týdenní výukový kurz zaměřený na problematiku geologického ukládání CO2. Kurz je určen především doktorandům a mladým vědcům (post-doc), ale šanci na přijetí mají i studenti vyšších ročníků řádného vysokoškolského studia. Účast na kurzu je bezplatná; žádosti se přijímají do 3. ledna 2012.

Více informací ...

10-12-2011

Nové zprávy a dokumenty o významu a perspektivách CCS

Global CCS Institute (GCCSI) vydal dvě zajímavé zprávy: 'Globální stav CCS: 2011' poskytuje aktuální celosvětový přehled o součsném stavu rozvoje technologie CCS; zpráva 'Náklady CCS a ostatních nízkouhlíkových technologií' přináší srovnání nákladů na CCS s ostatními bezuhlíkovými způsoby výroby elektřiny.

Evropská technologická platforma pro bezemisní elektrárny (ETP ZEP) vydala obsáhlou zprávu 'Náklady zachytávání, transportu a ukládání CO2', která se zaměřuje na náklady CCS v evropských podmínkách a která přináší optimistický závěr, že CCS bude v budoucnu nákladově srovnatelné s ostatními nízkouhlíkovými způsoby výroby energie, včetně větrné, solární a jaderné.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala svůj pravidelný 'Světový energetický výhled 2011', který reflektuje nejnovější změny ve světové nabídce a poptávce po energii, včetně scénářů dalšího vývoje do roku 2035. Opětovně je zde zdůrazněna role CCS jako jedné z klíčových technologií pro zmírnění změny klimatu.

Společné výzkumné centrum (JRC) Evropské komise zpracovalo třetí verzi 'Technologické mapy SET plánu', která se zabývá 20 klíčovými technologiemi Strategického energetického technologického plánu EU (SET plánu), včetně CCS a snížení emisí CO2 v průmyslu. Jde o další významný dokument na cestě ke strategickému cíli EU - přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050 - tak jak ho nastiňuje sdělení Evropské komise 'Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050' vydané letos zjara. 

10-12-2011

Technologie CCS byla zařazena mezi Mechanismy čistého rozvoje

Na klimatickém summitu v Durbanu (JAR) byla technologie CCS zařazena mezi tzv. Mechanismy čistého rozvoje (CDM) podle Kjótského protokolu. Znamená to, že za investice do CCS v rozvojových zemích budou investující společnosti moci získat tzv. kredity certifikovaného snížení emisí (CER) a ty pak použít ke splnění vlastních závazků redukce emisí nebo je prodat na trhu emisních povolenek.

Více informací

31-10-2011 0

Vydána česká verze informační brožury o geologickém ukládání CO2

Česká geologická služba připravila v rámci projektu CGS Europe českou verzi informační brožury s názvem "Co to vlastně je geologické ukládání CO?". Jde o překlad původního anglického materiálu vytvořeného Evropskou sítí excelence pro geologické ukládání CO2 - CO2GeoNet. Na 20 stranách jsou zde formou otázek a odpovědí vysvětleny hlavní principy, pozitiva i negativa geologického ukládání oxidu uhličitého; vše je doplněno bohatou grafickou dokumentací.

Brožura v elektronické verzi je ke stažení zde (formát pdf, velikost souboru 3 MB).

26-10-2011

Vláda schválila návrh zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur

Vláda ČR schválila na svém zasedání dne 25.10.2011 návrh zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur. Nic tak už nebrání jeho projednání v Parlamentu.

Tisková zpráva o výsledcích zasedání vlády je k dispozici zde.

Návrh zákona včetně všech doprovodných materiálů je přístupný v Knihovně připravované legislativy na serveru eklep.vlada.cz pod č.j. OVA 188/11.

26-09-2011

Návrh zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur míří do vlády

Po složitých peripetiích a dvojím vrácení návrhu předkladatelům prošel 22. září 2011 Legislativní radou vlády návrh zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur. Mezi nejvýznamnější změny provedené v rámci projednávání návrhu v Legislativní radě vlády patří změna formy transpozice ze změnového zákona na samostatný zákon a odložení účinnosti ustanovení týkajících se povolování provozu úložišť oxidu uhličitého o 5 let, tj. do roku 2017.

Rada doporučila vládě návrh ke schválení. Česká republika tak dohání legislativní zpoždění při transpozici Evropské směrnice o geologickém ukládání oxidu uhličitého do národního práva; termín pro transpozici směrnice vypršel v červnu 2011.

Tisková zpráva o výsledcích zasedání Legislativní rady je k dispozici zde.

Návrh zákona včetně všech doprovodných materiálů je přístupný v Knihovně připravované legislativy na serveru eklep.vlada.cz pod č.j. OVA 188/11.

18-07-2011 0

ETP ZEP publikovala studii o nákladech CCS

Evropská technologická platforma pro bezemisní elektrárny na fosilní paliva (ETP ZEP) vydala studii, v níž zkoumá náklady v rámci celého technologického řetězce CCS, tj. od zachytávání CO2 přes jeho dopravu až po geologické ukládání. Studie čerpá z nových dat poskytnutých členskými organizacemi, získaných z běžících pilotních a připravovaných demonstračních projektů. Výsledky jsou popsány ve třech samostatných zprávách (zachytávání, doprava a ukládání) a v souhrnné zprávě integrující celý proces CCS. Hlavní závěry konstatují, že po roce 2020 bude CCS zcela konkurenceschopné v porovnání s jiných nízkouhlíkovými technologiemi výroby elektřiny.

Plné znění zpráv je k dispozici na webu ETP ZEP.

12-07-2011

Seminář 'Zachycování a ukládání CO2 v podmínkách ČR'

Ústav jaderného výzkumu Řež, ČVUT a Česká geologická služba pořádají v rámci projektu 'Výzkum a vývoj metod a technologií zachycování CO2 v elektrárnách na fosilní paliva a ukládání do geologických formací v podmínkách ČR' odborný seminář 'Zachycování a ukládání CO2 v podmínkách ČR'. Seminář se koná v úterý 1. listopadu 2011 v konferenčním centru ÚJV v Řeži u Prahy. Účast je bezplatná, přihlášky se přijímají do 10. září 2011. Předběžný program semináře a přihláška jsou k dispozici zde.

10-06-2011 0

CO2GeoNet Open Forum 2011

Vědci a výzkumníci z celé Evropy se sešli 9.-11. května 2011 v Benátkách na konferenci CO2GeoNet Open Forum, aby prezentovali a diskutovali nejnovější poznatky v oboru geologického ukládání CO2. Témata konference zahrnovala mj. výsledky evropských výzkumných projektů a terénních experimentů, trendy výzkumu a schémata jeho financování, status pilotních a demonstračních projektů CCS. Poslední den konference byl věnován speciálnímu workshopu na téma implementace Evropské směrnice o geologickém ukládání CO2 do národní legislativy členských států EU. Organizátory fóra byly CO2GeoNet (Evropská síť excelence v oboru geologického ukládání CO2) a CGS Europe (Celoevropská koordinační akce v oboru geologického ukládání CO2).

Prezentace z konference jsou k dispozici na internetových stránkách CGS Europe.

16-05-2011 0

13 demostračních projektů CCS požádalo o financování v rámci mechanismu NER 300

7 členských států EU podalo Evropské komisi žádosti o spolufinancování celkem 13 demonstračních projektů CCS v rámci první výzvy tzv. finančního mechanismu NER300. Kromě toho členské státy odevzdaly dalších 65 žádostí o financování projektů obnovitelných zdrojů energie. Ze 13 projektů CCS jich je 7 z Velké Británie; střední a východní Evropu zastupují polský projekt Belchatów a rumunská GETICA. Návrhy nyní budou zevrubně posouzeny z technického i ekonomického hlediska Evropskou investiční bankou. Evropská komise předpokládá, že k definitivnímu udělení finančních grantů dojde ve druhé polovině roku 2012.

Více informací ...

20-04-2011

Transpozice evropské směrnice o geologickém ukládání CO2 v ČR se komplikuje

Legislativní rada vlády na svém zasedání 14. dubna 2011 přerušila projednávání návrhu zákona, kterým se měla do české legislativy převést Směrnice EU o geologickém ukládání CO2 2009/31/ES – viz tisková zpráva. Rada tak v podstatě zamítla připravenou podobu změnového zákona a uložila předkladateli (v tomto případě společně MŽP a MPO) připravit nový, samostatný zákon. Tato skutečnost mj. znamená, že ČR nedodrží dvouletý termín pro transpozici Směrnice, který vyprší v červnu.

Mnohem závažnější však je, že se stále silněji objevují politické tlaky na uzákonění plošného zákazu geologického ukládání CO2 na území ČR, což by v dlouhodobém horizontu mohlo mít značný negativní vliv na konkurenceschopnost řady odvětví založených na spalování fosilních paliv. Argumenty shrnující, proč není rozumné plošně zakázat geologické ukládání CO2, a případné budoucí dopady takového rozhodnutí na českou ekonomiku jsou shrnuty v připojeném textu.

Zcela odlišný vývoj má transpozice Směrnice na Slovensku, kde 13. dubna tamní vláda návrh transpozičního zákona schválila – viz tisková zpráva.

15-04-2011 0

Úspěšný workshop CGS Europe v Litvě

Regionální workshop zaměřený na zvýšení obecného povědomí o technologii CCS s názvem 'Zachytávání a ukládání CO2 - odpověď na změnu klimatu' se uskutečnil 13.-14. dubna 2011 v zámku Verkiai poblíž litevského hlavního města Vilniusu. Byl to první ze tří workshopů tohoto typu plánovaných v rámci projektu CGS Europe, které navazují na tradici založenou v dřívějším projektu CO2NET EAST (workshopy v Zagrebu 2007 a v Bratislavě 2009). Vilniusský workshop byl zacílen na členské a kandidátské státy EU z oblasti Baltu a střední a východní Evropy. Přilákal 70 účastníků ze 16 zemí; většina z nich přijela z Baltské oblasti. Dvoudenní program zahrnoval 28 přednášek, 16 posterů a dva velmi živé diskusní bloky.

Prezentace a postery z workshopu jsou k dispozici na internetových stránkách CGS Europe.

15-03-2011 0

Vydána definitivní verze podpůrných dokumentů k implementaci evropské směrnice o geologickém ukládání CO2

Generální ředitelství pro klimatickou akci Evropské komise vydalo finální verzi 4 podpůrných dokumentů na podporu implementace Směrnice 2009/31/EC o geologickém ukládání oxidu uhličitého (tzv. "Směrnice CCS") do národní legislativy členských států EU. Podpůrné dokumenty jsou zejména určeny pro příslušné orgány, které budou regulovat CCS na národní úrovni, a další zainteresované strany. Dokumenty rozpracovávají klíčová ustanovení Směrnice: první z nich popisuje rámec pro řízení rizik v průběhu celého cyklu ukládání CO2, zatímco tři další se detailně zabývají otázkami zkoumání úložného komplexu, složení ukládaného plynu, monitoringu úložiště a nápravných opatření, kritérií pro převedení odpovědnosti na stát a finanční jistoty.

Podpůrné dokumenty lze stáhnout zde.

15-03-2011 0

Plán přechodu EU na nízkouhlíkové hospodářství do r. 2050

Evropská komise přijala plán (cestovní mapu) transformace Evropské unie na konkurenceschopnou nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050. Plán popisuje nákladově optimální cestu jak dosáhnout celoevropského cíle snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů o 80-95 % ve srovnání s rokem 1990. Největší redukce emisí se předpokládají v sektoru energetiky, který by měl být téměř kompletně 'dekarbonizován' za pomoci využití nízkouhlíkových technologií, včetně výroby elektřiny v tepelných elektrárnách spalujících fosilní paliva vybavených technologií zachytávání a ukládání oxidu uhličitého (CCS). Kolem roku 2035 se očekává využití CCS u průmyslových procesů, jako je výroba cementu nebo oceli.

Příslušné Sdělení EK lze stáhnout zde.

07-02-2011 0

Tradice východoevropských workshopů o CCS pokračuje

Po úspěšných akcích v Zagrebu (2007) a Bratislavě (2009) pokračuje tradice středo- a východoevropských workshopů o CCS 3. ročníkem, který se uskuteční v litevském Vilniusu 13.-14. dubna 2011. Workshop s tradičním názvem 'Zachytávání a ukládání CO2 - odpověď na změnu klimatu' je tentokrát pořádán v rámci nového evropského projektu CGS Europe.

První oznámení o workshopu si můžete stáhnout zde.

Více informací a registrace jsou k dispozici na stránkách CGS Europe.

01-02-2011 0

CGS Europe - nový koordinační projekt v oboru geologického ukládání CO2

CGS Europe (Pan-European Coordination Action on CO2 Geological Storage) je nový projekt financovaný v rámci 7. rámcového programu EU pro výzkum, technologický vývoj a demonstrační aktivity. Projekt sdružuje nejvýznamnější výzkumné instituce v oboru geologického ukládání CO2 z 24 členských států EU a 4 přidružených zemí; jeho jádrem jsou dříve založené sítě CO2GeoNet a CO2NET EAST. Hlavním cílem projektu je vytvořit důvěryhodné, nezávislé a reprezentativní celoevropské expertní uskupení v tomto oboru.

Více informací...

Zpět na nejnovější

Kontakt:

RNDr. Vít Hladík, MBA
Česká geologická služba
Leitnerova 22
602 00 Brno

Stránky jsou umístěny na portálu České geologické služby


 
© Česká geologická služba, 2006-2010    Webmaster     Login     Mapa