Extranet   Výběr z DB litogeochemie ČGS - Extranet Nápověda
-*
Tímto formulářem specifikujete podmínky pro nalezení popisu vzorků, na kterých byla prováděna litogeochemická měření. Jsou prohledávána historická i současná měření.   

     

Lokalita 
Číslo mapy 1:50 000 
Číslo mapy 1:25 000 
Číslo vzorku 
Dokumentační bod 
Hornina   
Levý horní roh (Křovák) Y1  X1 
Pravý dolní roh (Křovák) Y2  X2  (platí Y1>Y2, X1<X2 )
IDN 
Autor (u archivních dat) 
Bez duplicit z evidence analýz