:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Sufoze a podzemní eroze, kolísání hladiny p.v.


Názevsufoze a podzemní eroze nezpevněných jemnozrnných sedimentů v důsledku proudící podzemní vody v zastavěném území
Laický popissufoze, resp. vyplavování jemného materiálu a odnážšení pryč, vede ke snížení únosnosti sedimentů a k náhlému, omezenému poklesu terénu při jeho zatížení
Nebezpečínepředvídatelností, materiálními škodami, v hustě zastavěném území i ohrožením stability objektů a následně lidských životů
Problémyporušení stability staveb
Důsledkypraskliny ve stavbách situovaných v inundačním území po povodních, v horším případě zřícení staveb, poklesy terénu
Co dělatpři výstavbě objektu věnovat dostatečnou pozornost inženýrsko-geologickému průzkumu a vhodnému způsobu zakládání, nesvádět srážkové vody ze střech pod základy budov vlastních i okolních, dostatečně často kontrolovat vodovodní řady, aby nedocházelo k nekontrolovatelným únikům vody do horninového prostředí, obdobná poznámka se týká i kanalizačních řadů zásypy pisků podél inženýrských sítí dostatečně zhutnít??
Co NEdělatnevhodného zakládání staveb a výstavba budov v inundačních územích, odvádět srážkové vody mimo základy staveb, pozor na vhodný způsob konstrukce zasakovacích rýh pro srážkové vody

Geneze geohazardu

Příčinyvodní eroze; záplavy; přívalové povodně
Souvisejicí procesynáhlý pokles terénu, porušení stability staveb, ohrožení lidských životů

Společenský vliv

Omezujeúzemní plán; zřizování staveb a zařízení ; terénní úpravy
Ohrožuježivot obyvatel; stavby; kulturní a historické památky; zdraví obyvatel; technologie a infrastruktura

Rizikovost jevu

Jev jeRizikovy za podminky
Podmínkapřítomnost jemnozrnných sedimentů především v inundačním území, kde dochází k rychlým změnám hladiny podzemní vody a kde stojí obytné a průmyslové objekty, mosty atd; přítomnost jemnozrnných sedimentů a inženýrských sítí

Rozšíření jevu

RozšířeníLokalni
Rizikové oblastizejména městské aglomerace v inundačním území,
Výskyt v modelových územích projektuÚstecko; Vsetínsko

Časový charakter

Frekvence výskytůpokud nejsou vymezena území s výskytem jemnozrnných sedimentů, u kterých je potenciální sufoze, nelze předvídat tento jev - neodhadnutelný, v případě záplavového území záleží na změně klimatických a lokálních geologických poměrů
Délka trvánídestrukční účinky jevu jsou krátkodobé, okamžité

Monitoring jevu

Jev monitoruje / monitorovalasi není monitorován
Historicky významné výskytyKarlín - po povodni 2002, pokles terénu, porušení statiky domů 2006 - propadnutí

Informační zdroje

Získávání informacíkaždá odborná firma, provádějící inženýrsko-geologický průzkum a následně projektant stavby, nebo ten kdo navrhuje odvodnění stavby
Detailní informacev příslušných inženýrsko-geologických průzkumech

Sestavil: Kycl, Muller, Kadlecová
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability