:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Regionální kontaminace povrchových a podzemních vod (imise)


Názevznečistění povrchových a podzemních vod regionální plošnou kontaminací (imise)
Popiszvýšený obsah rizikových prvků, mající původ buď přímo v imisích, nebo mobilizovaných do podzemních či povrchových vod v důsledku acidifikace
Laický popisOvzduším jsou transportovány především sloučeniny síry a dusíku, působící okyselení půd a povrchových vod. Nízké pH pak umožňuje zvýšený transport hliníku a dalších stopových prvků.
Nebezpečídlouhodobým nenápadným působením na zdraví
Problémypokles biodiversity
Důsledky s vyjímkou odumření lesů a následného vykácení, téměř nepozorovatelný
Co dělatodsíření a snižit emise sloučenin dusíku (především z dopravy),

Geneze geohazardu

Příčinytěžba; úpravny, výroba, průmysl; odkaliště; výsypky; zemědělská činnost; staré ekologické zátěže; skládky

Společenský vliv

Omezujevodní zdroje; ochranu přírody; zemědělskou činnost; hospodářské využití lesa
Ohrožujelesní porost; flora; zemědělské kultury/úroda; povrchová voda; ekosystém/biodiverzita; zemědělská půda (bonita); zdraví obyvatel

Rizikovost jevu

Jev jeVzdy rizikovy

Právní rámec

Podpora v legislativěZákon 218/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) Vyhláška 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžo-vání zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování Nařízení vlády 60/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší Nařízení vlády 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblas-tech

Rozšíření jevu

RozšířeníRegionalni(kraje, okresy)
Rizikové oblastioblasti s vyšší nadmořskou výškou, okolí imisních zdrojů
Přesah do okolních státůPolsko
Výskyt v modelových územích projektuÚstecko

Časový charakter

Frekvence výskytůtrvalý jev
Délka trvánídlouhodobý

Monitoring jevu

Monitorován od1960
Monitorován do2006
Jev monitoruje / monitorovalČHMÚ, výzkumné ústavy v rámci výzkumných projektů
Metody monitoringuanalýzy srážkových vod, analýzy odtoku z malých povodí, měření imisí ve vzduchu,

Informační zdroje

Získávání informacíČHMÚ - měření emisí, státní zdravotní ústavy, výzkumné ústavy - monitoring srážek a odtoku v malých povodích
Detailní informacena webstránkách ČHMÚ, ročenka ČHMÚ, ročenka MŽP, u státních zdravotních ústavů, případně na webstránkách výzkumných ústavů (ČGS, VUMOP, ČHMÚ) a odborných časopisech, CENIA

Mapy infiltrační schopnosti půd

Vlastník zdrojeVÚMOP
Obor zdrojePedologie

ZABAGED - topografický podklad 1:25 000

Měřítko1:25000
Vlastník zdrojeČÚZK
Forma zpracovánírastr
Obor zdrojeTopografie

Geochemie povrchových vod ČR

Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeČGS
Obor zdrojeGeochemie; Hydrogeologie

Litogeochemická databáze ČR

Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeČGS
Obor zdrojeGeochemie

Geochemické zátěže plošného rozsahu v půdách

Vlastník zdrojeČGS ?
Použitelnost zdrojeantropogenní Pb, Hg, Ni, Cr a Cd.
Obor zdrojePedologie; Geochemie

Mapa celkových obsahů As, Be, Cg, Pb, a Zn v půdách, 1:200 000

Měřítko1:200000
Vlastník zdrojeVÚMOP
Použitelnost zdrojeneobsahuje koncentrace výše uvedených prvků v nivních půdách podél toku Labe, neboť tyto půdy jsou zatíženy především antropogenní kontaminací z průmyslových závodů nacházejících se podél toku Labe
Forma zpracovánírastr
Obor zdrojePedologie; Geochemie

Geochemická měření (1996-2004) - databáze

Vlastník zdrojeGeofond
Použitelnost zdroje1996 - 2004 Geomin družstvo, Jihlava na základě smlouvy s Ministerstvem hospodářství ČR, od roku 1997 s Ministerstvem životního prostředí ČR.
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeGeochemie

Hydrogeologická data

Vlastník zdrojeGeofond
Obor zdrojeHydrogeologie

Sestavil: Majer, Kadlecová
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability