:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Ukládání nebezpečných materiálů v dolech


Názevkontaminace podzemních vod ukládáním nebezpečných materiálů v dolech, rizika zdálených interakcí s vodními zdroji
Popispotenciální šíření kontaminantů rozpustných ve vodách prostřednictvím podzemních vod do okolí
Laický popisukládání zdraví škodlivých látek do nedostatečně zabezpečených a monitorovaných dolů, může být potenciálním a dlouhodobým zdrojem kontaminace podzemních vod, pokud jsou nebezpečné látky rozpustné ve vodě a mohou být z prostoru dolu transportovány do okolí podzemní vodou
Nebezpečíobtížná kontrola
Problémyteoreticky může ohrozit zdraví obyvatel
Důsledkyaž po dlouhodobém působení zdravotní potíže
Co dělatsledovat průběžně územě-plánovací dokumentaci, městskou nebo obecní úřední desku, aktuální informací o životním prostředí v místě, kde bydlím
Co NEdělatvstupu do důlních děl

Geneze geohazardu

Příčinytěžba; úpravny, výroba, průmysl; staré ekologické zátěže; skládky
Souvisejicí procesypotenciální zdroj kontaminace podzemních vod, zdrojů vody, případně povrchových vod, při dlouhodobém využívání kontaminovaných vod se mohou objevit zdravotní potíže

Společenský vliv

Omezujevodní zdroje; územní plán; ochranu přírody; zřizování staveb a zařízení
Ohrožujepodzemní voda; život obyvatel; povrchová voda; zdraví obyvatel; technologie a infrastruktura; půda, horninové prostředí
Poznámkalokální vývěry kontaminovaných vod mohou lokálně ovlivnit faunu a floru

Rizikovost jevu

Jev jeRizikovy za podminky
Podmínkanedostatečného zabezpečení dolu proti přítokům vod do dolu a nekontrolovaným odtokům podzemních vod

Právní rámec

Podpora v legislativěZákon 123/1998 Sb., Zákon o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 6/2005 Sb. Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v jeho aktuálním znění Vyhláška 41/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Vyhláška č. 99/1992 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech Vyhláška 376/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Nařízení vlády 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách Vyhláška 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a o dsraňování jejich škodlivích následků

Rozšíření jevu

RozšířeníLokalni
Nejbližší lokality modelovému územíDolní Rožínka

Časový charakter

Frekvence výskytůojedinělý
Délka trvánítrvalá

Monitoring jevu

Jev monitoruje / monitorovalzpravidla provozovatel úložiště, individuální monitoring na základě rozhodnutí státní správy, která úložiště povolila?
Metody monitoringuanalýzy vod,

Informační zdroje

Získávání informacístátní správa,
Detailní informaceInspekce životního prostředí, státní zdravotní ústavy, MŽP, provozovatel dolu

GEOČR 25 - geologické mapy 1:25 000

Použitelnostzákladní podklad
Měřítko1:25000
Vlastník zdrojeČGS
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeGeologie

Plány poddolovaných území těžařských firem

Použitelnostzákladní podklad
Obor zdrojeInženýrská geologie; Ložisková geologie

Litogeochemická databáze ČR

Použitelnostjeden z možných podkladů
Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeČGS
Obor zdrojeGeochemie

Báňské mapy

Použitelnostzákladní podklad
Měřítkorůzné
Popis zdrojedd
Pokrytí zdrojeRegionální
Obor zdrojeLožisková geologie

Dobývací prostory

Použitelnostzákladní podklad
Popis zdrojeRegistrace dobývacích prostorů provedená ČBÚ, který údaje pravidelně poskytuje.
Pokrytí zdrojeCelá ČR
Obor zdrojeLožisková geologie

Registr ložisek nerostných surovin

Použitelnostzákladní podklad
Vlastník zdrojeGeofond
Obor zdrojeLožisková geologie

Stará důlní díla

Použitelnostzákladní podklad
Vlastník zdrojeGeofond
Obor zdrojeLožisková geologie

Hlavní důlní díla

Použitelnostzákladní podklad
Vlastník zdrojeGeofond
Popis zdrojeHlavním důlním dílem se podle § 10, odst. 7 zákona ČNR č. 61/88 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě v platném znění rozumí všechna důlní díla, která vyúsťují na povrch a důlní díla otevírající výhradní ložisko nebo jeho ucelenou část. Údaje z databáze jsou průběžně využívány zejména při šetření k ohlášeným důlním dílům podle § 35 horního zákona, při vyjadřování k územnímu plánu a v rámci aktualizace zákresů poddolovaných území.
Typ datdatabáze
Pokrytí zdrojeCelá ČR
Obor zdrojeLožisková geologie

Poddolovaná území

Použitelnostzákladní podklad
Vlastník zdrojeGeofond
Obor zdrojeInženýrská geologie; Ložisková geologie

GDO - Geologicky dokumentované objekty

Použitelnostzákladní data
Vlastník zdrojeGeofond
Obor zdrojeGeologie

Sestavil: Kadlecová, Godány
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability