:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Rizika pro infiltrační oblasti a ochrana zdrojů podzemní vody


Názevrizika pro infiltrační oblasti a ochrana zdrojů podzemní vody (bodové a liniové zdroje potenciální kontaminace, ropovody, zdrojovody, rizika z dopravy a přepravy a výrobních technologií, kontaminace hnojivy apod.
Popissloučit s horninovým prostředím, neboť jde o fyzikální vlastnost, resp. propustnost horninového prostředí a následně potenciální kontaminaci podzemních vod a dále problematika zemědělského využití - není geohazard

Geneze geohazardu

Příčinysucho; těžba; úpravny, výroba, průmysl; odkaliště; výsypky; záplavy; zemědělská činnost; staré ekologické zátěže; skládky

Společenský vliv

Rizikovost jevu

Právní rámec

Podpora v legislativěZákon 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zá-kon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) Vyhláška 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Vyhláška 146/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) Vyhláška 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžo-vání zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování Vyhláška 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírod-ních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmí-nek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních)

Rozšíření jevu

Časový charakter

Monitoring jevu

Informační zdroje

Databáze starých ekologických zátěží

Použitelnoststejné jako pro horninové prostředí
Vlastník zdrojeMŽP ČR
Obor zdrojeGeochemie

Sestavil: Kadlecová, Burda
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability