:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Staré nezlikvidované skládky odpadů


Názevstaré nezlikvidované skládky odpadů (rizika pro povrchové a podzemní vody, nekontrolované úniky plynů do ovzduší, respirační zdravotní rizika z prašnosti)
Popisstejné jako pro kažé skládky - navrhuji sloučit se skládkami

Geneze geohazardu

Příčinyúpravny, výroba, průmysl; odkaliště
Antropogenní pozn.Al: Antropogenním zdrojem Al jsou odpadní vody z povrchové úpravy hliníku a jeho slitin. Další zdroj Al ve vodě pochází z technologie úpravy vody koagulací síranem hlinitým. As: Antropogenním zdrojem arsenu je spalování fosilních paliv, průmysl: hutní a rudný, výroba kyseliny sírové, koželužny a aplikace některých pesticidů. Dále je obsažen v odpadních vodách z praní prádla (arsen doprovází fosfor). V pracích prostředcích se nachází až 13 mg/kg arsenu.

Společenský vliv

Rizikovost jevu

Rozšíření jevu

Časový charakter

Monitoring jevu

Informační zdroje


Sestavil: Kadlecová
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability