:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Ztekucení písků


Názevtekoucí písky - kuřavky
PopisTento jev je zejména spjatý s tzv. podzemní sufózí např. v SHP kuřavková oblast fosilních ?přehloubených koryt a nebo i v Ostravské pánvi v místech výskytu glaciolakustrinních sedimentů. Díky komunikaci vytříděných pískových čoček a proudů se často vytváří v bezodtoké oblasti podzemní bazén. Hydrogeologický kolektor, který je při zásahu těžbou velmi rychle vyprázdněn-důsledkem je potom velkoplošný sesuv např. řezu v uhelném lomu (proto se před postupem skrývky budují bariéry čerpacích-odvodňovacích vrtů). Každá sypká zeminy se za určitých podmínek může dostat do stavu tekutesti. K pohybu dochází: A) Účinkem sil způsobených prouděním vody pískem Prosakuje-li voda písčitou zeminou, překonává tření v mezerách mezi zrny. Složitýcm procesem pak dochází k tomu, že se tlak vody přenáší na zrna písku a dochází ke ztekucení. B) V důsledku přebytku vody v pórech u zemin s větší pórovitostí než 40% Při smykovém namáhání zmenšuje zemina svůj objem, zmenšuje se i objem pórů a přebytečná voda ze zeminy vytéká. Zrna na sebe nemohou dolehnout (protože voda nevyteče naráz), tření je minimální a písek se na krátkou dobu dostává do tekoucího stavu. C) Při velké pórovitosti zemin s koloidní výpní pórů Jako B) jen přebytečná voda se vytlačuje velmi pomalu, jejich tekutost tedy není přechodná, jsou to tekuté písky v pravém slova smyslu.
Laický popisNakypřený písek nasycený vodou teče nebo doslova vaří.
NebezpečíV dolech mohou tzv "kuřavky" ohrozit životy lidí, u stavebních jam dochází k prolomení dna a znehodnocení stavební jámy, což značně zvyšuje náklady na stavby, na březích přehrad může docházet k sesuvům břehů.
Problémyporušení staveb, prolomení dna stavební jámy, sesutí (vytečení) zářezu, zaplavení šachty
DůsledkyTečení písků, při prolomení dna písky doslova vaří jako vroucí voda
Co dělatpodrobný inženýrskogeologický průzkum, geo´technické rozbory zemin a dodržování základních postupů
Co NEdělatnehloubit zařezy, stavební jámy, apod. bez znalosti geologické stavby a bez důkladného inženýrskogeologického průzkumu.

Geneze geohazardu

Příčinytěžba; liniové stavby; objemová nestabilita, ztekucení; svahové pohyby
Exogenní pozn. Například opakovaného výronu tekutých písků (kuřavky) v oblasti Háje u Duchcova měla za následek ukončení činnosti hlubinného dolu 1. máj s následným přechodem vytěžení uhelných zásob povrchovým lomem Barbora.
Souvisejicí procesySufoze (subterénní - podzemní eroze)

Společenský vliv

Omezujevodní zdroje; územní plán; těžbu nerostných surovin; zřizování staveb a zařízení ; terénní úpravy
Ohrožujestavby; ložiska nerostných surovin; půda, horninové prostředí

Rizikovost jevu

Jev jeRizikovy za podminky
PodmínkaVlivem hydrodynamického tlaku při přesažení kritického gradientu a při určité kritické pórovitosti jemnozrnných zemin

Rozšíření jevu

RozšířeníLokalni
Rizikové oblastiMostecko- Bílinsko, Ostravsko, obecně všude tam, kde mají zeminy podmínky pro ztekucení a kde je prováděna lidská činnost bez znalosti inženýrskogeologických podmínek.
Přesah do okolních státůPolsko
Výskyt v modelových územích projektuÚstecko

Časový charakter

Frekvence výskytůNepravidelně
Délka trváníkrátkodobě
PoznámkaPři prolomení jev nejrizikovější, poté slábne

Monitoring jevu

Jev monitoruje / monitorovalPřed postupem skrývky se budují bariéry čerpacích-odvodňovacích vrtů.

Informační zdroje

GEOČR 50 - geologické mapy ČR 1:50 000

Sledované prvkyrozšíření jemnozrnných nezpevněných sedimentů
Měřítko1:50000
Vlastník zdrojeČGS
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeGeologie

GEOČR 25 - geologické mapy 1:25 000

Sledované prvkyrozšíření jemnozrnných nezpevněných sedimentů
Měřítko1:25000
Vlastník zdrojeČGS
Forma zpracovánívektor
Obor zdrojeGeologie

Mapy IG rajonování a vysvětlivky, 1:25 000

Sledované prvkyfyzikální vlastnosti hornin a zemin, zatřídění dle norem
Měřítko1:25000
Vlastník zdrojeČGS
Obor zdrojeInženýrská geologie

Mapy inženýrskogeologického rajonovaní ČR

Sledované prvkyfyzikální vlastnosti hornin a zemin, zatřídění dle norem
Měřítko1:50 000
Vlastník zdrojeČGS
Typ datmapa
Forma zpracovánípapír
Pokrytí zdrojeRegionální
Pokrytí modelových oblastíÚstecko

Sestavil: Kycl - doplněno J. Godánym
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability