:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Větrná eroze


Názevvětrná eroze
Popis"Větrná eroze" ("deflace") je proces rozrušování půdního pokryvu a nezpevněných jemnozrnných sedimentů a jeho transport do míst sedimentace.Podstata větrné eroze je v mechanické síle větru. Větnou erozi lze rozdělit na - erozi saltací, při které přenáší vítr půdní částice jen po půdním povrchu (klouzáním, válením nebo krátkými skoky) a transportuje je jen na malé vzdálenosti - prašné bouře, při kterých se půdní částice volně vznáší ve vzduchu a vítr je transportuje na velké vzdálenosti (100 až 1 000 km i více).
Laický popis"Větrná eroze" ("deflace") je proces rozrušování půdního pokryvu a nezpevněných jemnozrnných sedimentů a jeho transport do míst sedimentace.Podstata větrné eroze je v mechanické síle větru. Větnou erozi lze rozdělit na - erozi saltací, při které přenáší vítr půdní částice jen po půdním povrchu (klouzáním, válením nebo krátkými skoky) a transportuje je jen na malé vzdálenosti - prašné bouře, při kterých se půdní částice volně vznáší ve vzduchu a vítr je transportuje na velké vzdálenosti (100 až 1 000 km i více).
Co dělat- organizace půdního fondu vytvořením vhodných tvarů, uspořádáním a velikostí pozemku; - výběr vhodných zemědělských plodin; - zmírnění rychlosti větru umělými a přirozenými větrolamy;
Co NEdělatplošně rozsáhlé odstranění vegetačního krytu (nevhodná orba, kácení liniových stromových porostů)

Geneze geohazardu

Příčinytěžba; odkaliště; zvětrávání; výsypky; sedimentace; lesní hospodářství; zemědělská činnost; větrná eroze
Souvisejicí procesyohrožení zvýšenou prašností,

Společenský vliv

Omezujeúzemní plán; zemědělskou činnost; hospodářské využití lesa
Ohrožujezemědělské kultury/úroda; zemědělská půda (bonita); ovzduší; zdraví obyvatel; pozemky; půda, horninové prostředí

Rizikovost jevu

Jev jeVzdy rizikovy

Rozšíření jevu

RozšířeníLokalni
Rizikové oblastiDolnomoravský úval, Dyjskosvratecký úval, rozsáhlé oblasti s intenzivní orbou na návětrných svazích pahorkatin, vrchovin a hornatin, severočeské hnědouhelné doly,
Přesah do okolních státůRakousko; Slovensko
Výskyt v modelových územích projektuÚstecko

Časový charakter

Frekvence výskytůprůběžně při vhodných povětrnostních podmínkách
Délka trváníprůběžné eventy
PoznámkaXXX

Monitoring jevu

Jev je monitorovánano
Jev monitoruje / monitorovalÚstav zemědělských a potravinářských informací, ČVUT-fakulta stavební(katedra hydromeliorací a krajiného inženýrství)
Metody monitoringumapy faktoru erodovatelnosti půdy
Historicky významné výskytyXXX

Informační zdroje

Získávání informacíÚstav zemědělských a potravinářských informací Ministerstvo ŽP ČR
Detailní informacehttp://www.agronavigator.cz/

Mapy: využití území v povodí, hranice zemědělských pozemků, faktoru erodovatelnosti, faktoru ochranného vlivu vegetace, faktoru erozní účinnosti deště

Vlastník zdrojeČVUT-fakulta stavební (katedra hydromeliorací a krajiného inženýrství)
Typ datmapa
Forma zpracovánípapír
Pokrytí zdrojeCelá ČR
Obor zdrojeOstatní; Inženýrská geologie; Pedologie

Sestavil: Baroň
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability