:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Horninové proudy


Názevpřívalové proudy
Popis(Horninové) proudy vznikají zrychlením plouživých a sesuvných pohybů díky zvýšenému obsahu vody. Délka dráhy transportu a pohřbení je mnohem větší než délka původní smykové plochy ve zdrojové oblasti, materiál podléhá turbulentnímu pohybu. Podle materiálu proudu a jeho viskozity se rozlišují "zemní proudy" (viskózní hlinitokamenitý materiál), "bahenní proudy" (podstatně řidší hlinitokamenitý až jílovitý materiál) a "suťové proudy" (převažuje viskózní kamenitá až balvanitá suť). Extrémními případy jsou "mury" neboli "rychlé přívalové proudy" v korytech vysokohorských bystřin, kdy je kamenitý až balvanitý materiál extrémně zvodnělý (převládá voda nad pevnými částicemi); v případě jemnějšího vulkanoklastického materiálu se jedná o "lahary" (lahary se nevyskytují v ČR).
Laický popisKatastroficky rychlý pohyb ztekucených horninových hmot s vyšším obsahem vody na relativně velké vzdálenosti po svahu.
NebezpečíTělesa proudů mohou ve velmi krátkém okamžiku pohřbít či zdemolovat domy, komunikace a infrastrukturu.
Co dělat1. kontaktovat místní referát ŽP na městském/obecním úřadě 2. kontaktovat oblastního geologa ČGS (www.geology.cz) 3. v případě bezprostředního ohrožení kontaktovat Integrovaný záchranný systém ČR
Co NEdělatplošné odlesňnování ve zdrojových a transportních úsecích proudů

Geneze geohazardu

Příčinyseismicita; těžba; zvětrávání; výsypky; záplavy; objemová nestabilita, ztekucení; lesní hospodářství; zemědělská činnost; svahové pohyby; přívalové povodně

Společenský vliv

Omezujeúzemní plán; zemědělskou činnost; zřizování staveb a zařízení ; terénní úpravy
Ohrožujelesní porost; život obyvatel; stavby; zemědělské kultury/úroda; technologie a infrastruktura; pozemky; půda, horninové prostředí

Rizikovost jevu

Jev jeRizikovy za podminky
Podmínkaohrožení lidských sídel, objektů, komunikací

Rozšíření jevu

RozšířeníLokalni
Rizikové oblastinapř. severní svahy vrcholové části Moravskoslezských Beskyd
Výskyt v modelových územích projektuPřehrada Šance; Vsetínsko

Časový charakter

Frekvence výskytůjednorázové i periodické
Délka trváníkrátkodobé
Poznámkabývá často předcházeno ploužením a sesouváním

Monitoring jevu

Jev monitoruje / monitorovalČeská geologická služba (www.geology.cz)
Metody monitoringumapování a dokumentace přímo v terénu, monitoring pomalých pohybů ve zdrojových úsecích

Informační zdroje

Získávání informacíČGS-Geofond (www.geofond.cz)- sběr údajů od dalších subjektů, Česká geologická služba (www.geology.cz)-vlastní terénní mapování a dokumentace, posudková činnost
Detailní informaceOblastní geologové a specialisté České gologické služby (www.geology.cz) Ministerstvo ŽP ČR (http://www.env.cz/www/zamest.nsf/0/9c23a27b21781b37c1256b9200310632?OpenDocument)

Sestavil: Baroň, Kycl
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability