:: GeoHAZARDY ::
Katalog geologických rizik

Radiogenní elementy


Názevzóny obohacené radiogenními elementy (zdravotní rizika ze zvýšené rovně radiace, pronik radiogenních elementů do organismů respirací)
PopisHlavním zdrojem jaderného záření alfa, beta, gama a neutronového záření v horninách jsou přírodní radioaktivní prvky a to draslík, uran a thorium. Horninové prostředí podstatně ovlivňuje a určuje regionální rozložení radioaktivity. Obsahy a distribuce radioaktivních prvků závisí na celé řadě faktorů, které často umocňují, nebo naopak omezují jejich významnou mobilitu. Zdravotní rizika pak souvisí s pohybem těchto prvků v ovzduší, vodách, půdách a poživatinách. Nejvýznamější zóny rizik jsou dány jednak přirozeným obsahem těchto prvků v horninových typech, jednak zvýšenými obsahy především v uranových, rudních, ale také uhelných ložiscích a dále pak ve zpracovatelských oblastech těchto surovin. Hlavní zóny zvýšených rizik v horninách představují hlavně granitoidy typu Čertova břemene, granity až syenodiority třebíčského masivu,teplický ryolit,granitoidy sedlčanského typu,syenit jihlavského masivu,horské granity nejdecko-eibenstockého masivu,granity weinsberského a číměřického typu,žumberecké a skutečské granity,migmatity podolského komplexu,migmatity a ortoruly Orlických hor,granity smrčinského typu,sedmihorský peň kladrubského masivu,granity krkonošsko-jizerského masivu,granitoidy táborského typu,ortoruly a migmatity čáslavského krystalinika, ortoruly a migmatity svrateckého krystalinika, paleovulkanity křivoklátsko-rokycanského pásma a silurské graptolitové břidlice Barrandienu. Hlavní zóny zvýšených rizik v souvislosti s těžbou uranových rud jsou oblast krušnohorská (jáchymovská, slavkovská a hroznětínsko-ostrovská),oblast západočeská (Dyleň, Chodov a další), středočeská(příbramská), moravská (rožínsko-olšínská), severočeská (strážecký, tlustecký, heřmánecký a jiné bloky)a výskyty mimo tyto zóny (např. Zálesí, Okrouhlá Radouň, a pod) Z oblastí spojených s těžbou uhlí lze jmenovat např. podkrušnohorskou pánev - Radvanice. Většina těchto míst je dokumentována v databázi ČGS- Geofond. Speciální zátěže - rizika přináší akumulace těžkých minerálů ve vysokých obsazích Th a U, které jsou dokumentovány v mapách šlichové prospekce(databáze ČGS-Geofond a zatím blíže nespecifikovány. Zdravotní rizika mohou být značná ve všech vyjmenovaných oblastech, vyplývají především z malé informovanosti obyvatelstva, z neznalosti problematiky, ale také z překvapivých interakcí s geochemickým prostředím. Cílem je u zdokumentovných oblastí ověřit a vymezit možnosti rizik a neověřené lokality pak blíže specifikovat, a to vše i ve smyslu možností vzdálených interakcí deponovaných materiálů prostřednictvím větrů a vod.
Laický popisHlavním zdrojem jaderného záření alfa, beta, gama a neutronového záření v horninách jsou přírodní radioaktivní prvky a to draslík, uran a thorium. Horninové prostředí podstatně ovlivňuje a určuje regionální rozložení radioaktivity. Obsahy a distribuce radioaktivních prvků závisí na celé řadě faktorů, které často umocňují, nebo naopak omezují jejich významnou mobilitu. Zdravotní rizika pak souvisí s pohybem těchto prvků v ovzduší, vodách, půdách a poživatinách. Nejvýznamější zóny rizik jsou dány jednak přirozeným obsahem těchto prvků v horninových typech, jednak zvýšenými obsahy především v uranových, rudních, ale také uhelných ložiscích a dále pak ve zpracovatelských oblastech těchto surovin.
NebezpečíRadioaktivita je jev, kdy se jádra atomů určitého prvku samovolně přeměňují na jádra jiného prvku, přičemž je emitováno vysokoenergetické záření. Jádra vykazující tuto vlastnost se nazývají radionuklidy. Nebezpečnost zdroje je dána podle typu emitovaného záření a podle délky expozice, které je objekt vystaven. Podle toho pak dochází k poškození organizmu od blíže nespecifikovaných problémů až v extrémních případech po úmrtí.
ProblémyNemoci z ozáření,(nemoci štítné žlázy, leukemie,nádorová onemocnění a pod.), snížení imunity a náchylnost k dalším chorobám.
DůsledkyNemusí být zpočátku zřetelné.
Co dělatDůležité jsou informace a vysvětlení principů radioaktivity.
Co NEdělatRizikem jsou především prašné depozice z radioaktivních lokalit, požití kontaminovaných potravin.

Geneze geohazardu

Příčinyvulkanismus; seismicita; těžba; úpravny, výroba, průmysl; odkaliště; zvětrávání; vodní eroze; radioaktivita; tektonika; výsypky; záplavy; sedimentace; přívalové povodně; staré ekologické zátěže; větrná eroze; skládky
Antropogenní pozn.Neřízené skládky, rozvozy starých hald,(zpevňování cest ze starých haldovin), neuvážené používaní hornin ve stavebnictví.
Exogenní pozn.Může dojít k přemístění a akumulaci radioaktivních prvků vlivem exogenních procesů, kdy mocnost "vrstvy" je pak rozhodující pro stupeň rizika.
Endogenní pozn.Vulkanismus, tektonika, seismické pohyby mohou být doprovázeny změnami obsahů radioaktivních prvků ve vodách, plynech i horninách.

Společenský vliv

Omezujevodní zdroje; územní plán; ochranu přírody; zemědělskou činnost; těžbu nerostných surovin; zřizování staveb a zařízení
PoznámkaPoužití hornin s obsahy radioaktivních prvků je omezeno atomovým zákonem.
Ohrožujepodzemní voda; život obyvatel; fauna; flora; zemědělské kultury/úroda; povrchová voda; ovzduší; zdraví obyvatel; půda, horninové prostředí
PoznámkaMůže v některých krajiných prvcích (fauna, flóra)vyvolat změny - mutace.

Rizikovost jevu

Jev jeVzdy rizikovy
PodmínkaRadioaktivita "není vidět" a může být stanovena jen speciálními přístroji.Za předpokladu vyšších dávek a delšího pobytu osoby neznalé prostředí je riziko významné

Právní rámec

Podpora v legislativěTzv. Atomový zákon č 18/1997Sb. o mírovém využití atomové energie a ionizujícího záření ve znění zákona č.83/1998 Sb. a zákona č.13/2002Sb. a vyhláška 307/2002 Sb.

Rozšíření jevu

RozšířeníLokalni
Rizikové oblastiVýskyty hornin: granitoidy typu Čertova břemene, granity až syenodiority třebíčského masivu,teplický ryolit,granitoidy sedlčanského typu,syenit jihlavského masivu,horské granity nejdecko-eibenstockého masivu,granity weinsberského a číměřického typu,žumberecké a skutečské granity,migmatity podolského komplexu,migmatity a ortoruly Orlických hor,granity smrčinského typu,sedmihorský peň kladrubského masivu,granity krkonošsko-jizerského masivu,granitoidy táborského typu,ortoruly a migmatity čáslavského krystalinika, ortoruly a migmatity svrateckého krystalinika, paleovulkanity křivoklátsko-rokycanského pásma a silurské graptolitové břidlice Barrandienu. Těžba uranových rud: oblast krušnohorská (jáchymovská, slavkovská a hroznětínsko-ostrovská),oblast západočeská (Dyleň, Chodov a další), středočeská(příbramská), moravská (rožínsko-olšínská), severočeská (strážecký, tlustecký, heřmánecký a jiné bloky)a výskyty mimo tyto zóny (např. Zálesí, Okrouhlá Radouň, a pod) Oblasti spojené s těžbou uhlí:podkrušnohorská pánev - Radvanice, hodonínsko, rosicko-oslavanský revír, hroznětínská pánev, sveročeské hnědouhelné revíry (databáze ČGS-Geofond)
Přesah do okolních státůRakousko; Německo; Polsko
Výskyt v modelových územích projektuPřehrada Šance; Ústecko

Časový charakter

Délka trváníStálý jev.
PoznámkaJev je závislý na poločasu rozpadu prvků - vzhledem k délce lidského životu je pro přirozené radioaktivní prvky stálý.

Monitoring jevu

Monitorován od1950
Monitorován do2006
Jev monitoruje / monitorovalSUJB a specializovaná pracoviště.
Metody monitoringuLetecká spektrometrie gama, teréní a laboratorní spektrometrie, speciální metody alfa a beta detekce.
Historicky významné výskytyJáchymovsko, rožínecko-olšínská oblast, recentní vznik uranové anomálie na Ostravsku.

Informační zdroje

Získávání informacíPředevším státní úřad pro jadernou bezpečnost, krajské hygienické stanice a specializovaná pracoviště.
Detailní informaceSÚJB a MŽP.

Sestavil: Müller, Hanák
Geohazardy, prohlížecí aplikace, Pavel Bokr Portál geohazardů Svahové nestability