Encyklopedie Nápověda

příkrov  horninové těleso (tzv. alochton), které bylo přemístěno tektonicky nebo gravitačním skluzem na jinou horninovou jednotku (tzv. autochton) původně velmi vzdálenou (nejméně 5 km) - obr. 166; smysl pohybuje relativní, často mohlo jít spíše o podsunování než přesunování. U příkrovu se rozeznávají jejich čela (případně digitac), těla a kořeny neboli kořenové zóny. Kořenové zóny, z nichž příkrovy vycházejí, bývají často strmě ukloněny a silně postiženy kinetickou metamorfózou. Nastalo-li vymáčknutí hmoty příkrovu, v kořenové oblasti zbývá po něm jen jizva. Kořeny příkrovů však mnohdy bývají zakryty mladšími, tj. výše ležícími příkrovy. Báze příkrovu bývá často tektonicky drcena (tektonická melanž) a plocha, podél níž nastal pohyb, se nazývá bazální přesunová plocha (šariáž). Podle stavby se rozlišují

1. příkrovy vrásové, které jsou jen rozsáhlou ležatou vrásou. Nejčastější jsou vrásové příkrovy s redukovaným středním ramenem, takže tyto příkrovy jsou na přechodu k dalšímu typu, jímž jsou

2. příkrovy kerné. Ty jsou nejčetnější a jsou to přesunuté kry podle různě orientovaných ploch (obr. 167). Příkrovová stavba byla příčinou vzniku četných pohoří, tzv. příkrovových pohoří (např. Alpy - obr. 2, Karpaty - obr. 250). Působením eroze vznikají v příkrovech tzv. tektonická okna, tj. otvory v příkrovu, kde nastalo obnažení jeho podloží. Pokračující eroze vede k destrukci příkrovu, z něhož nakonec zbývají jen příkrovové trosky neboli příkrovová viz bradla.

Tektonické schéma Alp

obr. Tektonické schéma Alp

Obr. 2.  Tektonické schéma Západních a Východních AlpPříkrovová stavba

obr. Příkrovová stavba

Obr. 166.  Řez a blokdiagram příkrovu spočívajícího na autochtonu.Schematický řez interkratonním pásemným pohořím

obr. Schematický řez interkratonním pásemným pohořím

Obr. 167.   1 - pozorovaný stav, 2 - původní stav.Schéma tektonické stavby vnitřních Západních Karpat (šířka řezu asi 100 km).

obr. Schéma tektonické stavby vnitřních Západních Karpat (šířka řezu asi 100 km).

Obr. 250.   
Text a obrázky: RNDr. Jaroslav Synek, Prof. Jan Petránek

Odkazy

digitace

Na tento termín se odkazuje

alochtonní autochtonní okno tektonické okno tektonika

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007