Encyklopedie Nápověda

oherská (ohárecká) zóna (zlom, rift)  rozsáhlý tektonický příkop na rozhraní krušnohorsko-durynské a tepelsko-barrandienské zóny. Sahá i do SRN a Polska, je vsv. směru a jeho vývoj začal již v mezozoiku; je ohraničen krušnohorským zlomem na SZ a litoměřickým zlomem na JV. Rift je vyplněný terciérem a kvartérem podkrušnohorských pánví i mocnými produkty alkalického magmatismu paleocenního až kvartérního stáří (České středohoří, Doupovské hory).

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007