Encyklopedie Nápověda

kaolin  nezpevněná bělavá hornina reziduálního původu, v jejíž jílové složce jsou minerály kaolinitové skupiny zastoupeny více než 80 %. V technické praxi se jako kaolín označují i horniny, jejichž jílový podíl činí pouhých 10 až 15 %, neboť kaolín je hledanou surovinou (výroba porcelánu, žáruvzdorného zboží, plnidlo např. papíru aj. ). Kaolín vzniká

1. zvětráváním neboli kaolinizací hornin bohatých živcem - zejména draselným (granitoidy, kyselé ortoruly, arkózy aj. ), a to v podmínkách teplého a vlhkého klimatu, v kyselém prostředí;

2. hydrotermálním rozkladem podobných hornin. Primární kaolíny byly někdy rozrušeny a přeplaveny a vznikla tak druhotná ložiska kaolínu nebo kaolinických písků. Hlavními producenty kaolínu jsou USA, V. Británie, SNS a Čína. Naše nejkvalitnější ložiska se vyskytují na Karlovarsku (obr. 88), další ložiska jsou na jižní Moravě a na Plzeňsku. kaolini, jílové minerály.

Příklad ložiska vzniklého zvětráváním

obr. Příklad ložiska vzniklého zvětráváním

Obr. 88.  Ložisko kaolínu Stará Role u Karlových Varů (ověřeno vrty). 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

kaolinit

Na tento termín se odkazuje

kaolinizace živce

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007